تبریز به شورای شیشه ای با مسائل شفاف نیاز دارد

خط و مشی عمومی سازمان نظام مهندسی کشور ترسیم شد
پیوند ورزش و مسائل اجتماعی پیوندی تنگاتنگ است از آنجایی که ورزش در طول تاریخ به بزرگترین اجتماعات بشری منجر گشته است.

خط و مشی عمومی سازمان نظام مهندسی کشور ترسیم شد