افزایش ۱۰۰درصدی کشف کالای قاچاق

خطرات نقد سیاسی و سلیقه‌ای دولت
در سال 95 و 5 ماهه امسال حجم کشفیات قاچاق در استان تهران به کمک سامانه جامع گمرکی بیش از 100درصد افزایش یافته است.

خطرات نقد سیاسی و سلیقه‌ای دولت