برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با روش های نوین واکسیناسیون در ماهیان سردابی در نوشهر و چالوس

خشکسالی بسیار شدید مراکز مهم جمعیتی ایران/ استان‌هایی که خشکسالی کشنده دارند
یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با روش های نوین واکسیناسیون در ماهیان سردابی در شهرستانهای نوشهر و چالوس برگزار شد.

خشکسالی بسیار شدید مراکز مهم جمعیتی ایران/ استان‌هایی که خشکسالی کشنده دارند