سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران

خشم رژیم صهیونیستی از فرانسه
ایسنا نوشت: یلنا باتورینا ثروتمندترین زن روسیه به ایران سفر کرد.

خشم رژیم صهیونیستی از فرانسه