حالت هشدارِ اشعه فرابنفش در اهواز

خشم جمهوریخواهان و دمکرات‌ها پس از توهین ترامپ به دو خبرنگار
روزبه کردونی در یادداشتی درباره هوای این روزهای اهواز نوشت:

خشم جمهوریخواهان و دمکرات‌ها پس از توهین ترامپ به دو خبرنگار