ارزش افزوده در معادن مصداق اقتصاد مقاومتی است

خداحافظی موقت تیم منصوریان با بحران
نعمت زاده با اشاره به تنوع محصولات معدنی در خراسان جنوبی، گفت: بیش از 60 نوع مواد اولیه در خراسان جنوبی وجود دارد، بنابراین مصداق اقتصاد مقاومتی این است که ارزش افزوده ایجاد کنیم و مواد خام صادر نکنیم.

خداحافظی موقت تیم منصوریان با بحران