شوخی لاریجانی با مرخصی تشویقی مردان شاغل: این هم از عجایب است!

حکم قصاص قاتل ستایش تایید شد
رئیس مجلس در برابر مرخصی تشویقی مردان شاغل که صاحب فرزند می‌شوند به شوخی گفت که«خانم‌ها وضع حمل می‌کنند آقایان مرخصی می‌گیرند؟ این هم از عجایب است.»

حکم قصاص قاتل ستایش تایید شد