امیر قطر: آماده حل بحران بدون اقدامات تحمیلی هستیم

حکم قصاص برای مردی که بخاطر ارثیه خانوادگی خواهرش را کشت
مهر نوشت: امیر قطر با تاکید بر تقویت جبهه های داخلی ملی این کشور گفت: ما آماده حل بحران شورای همکاری خلیج فارس بدون هیچ گونه اقدامات تحمیلی هستیم.

حکم قصاص برای مردی که بخاطر ارثیه خانوادگی خواهرش را کشت