انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نگاه رسانه‌های عرب زبان منطقه

حمایت انگلیسی تبارهای آمریکا از کلینتون
ایرنا نوشت: رسانه های عرب زبان خاورمیانه و شمال آفریقا در روزهای گذشته با تمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تحولات سیاسی مربوط به این انتخابات را تحلیل و بررسی کردند.

حمایت انگلیسی تبارهای آمریکا از کلینتون

دانلود تلگرام