رنگرزی گیاهی فارس در حال رنگ باختن

حفاری های شهری تا 15 مهر ماه در شیراز ممنوع
«خبرجنوب» نوشت: یک فعال حوزه رنگرزی گیاهی در فارس معتقد است چنانچه بی مهری ها به هنر صنعت رنگرزی گیاهی در استان فارس ادامه یابد تا دو سال دیگر باید فاتحه رشته رنگرزی گیاهی را در این استان خواند.

حفاری های شهری تا 15 مهر ماه در شیراز ممنوع