مرگ مرد پلاستیک فروش در شعله های آتش

حضور عارف در شهرداری تهران منتفی شد
میزان نوشت: مرد پلاستیک فروش در جریان حریق مغازه اش جانش را از دست داد.

حضور عارف در شهرداری تهران منتفی شد