کاسترو با چه گوارا دیدار کرد!

حضوروزیرارتباطات در نمایشگاه بین‌المللی باکوتل و جزییات ملاقات با الهام علیف رئیس‌جمهورآذربایجان
در حاشیه درگذشت فیدل کاسترو، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

حضوروزیرارتباطات در نمایشگاه بین‌المللی باکوتل و جزییات ملاقات با الهام علیف رئیس‌جمهورآذربایجان