مجردها نمی توانند راننده سرویس مدارس باشند، مگر به یک شرط

حجاج تا دو هفته نه روبوسی کنند و نه دست بدهند؛ ولیمه های خود را هم به تاخیر بیندازند
«خبرجنوب» نوشت: مدیر اجرایی سرویس مدارس سازمان دانش آموزی فارس از ثبت نام 80 هزار نفر دانشآموز در سایت سرویس مدارس خبر داد.

حجاج تا دو هفته نه روبوسی کنند و نه دست بدهند؛ ولیمه های خود را هم به تاخیر بیندازند