انبوه سازان وام می‌گیرند

حال نامساعد پدر هنر تعزیه در بیمارستان
عضوکمیسیون عمران مجلس با اعلام تاکید دولت دوازدهم بر نوسازی بافت فرسوده،‌گفت: تسهیلات‌دهی به انبوه‌سازان برای احیای بافت ناکارآمد شهری اقدامی در راستای عملیاتی کردن برنامه ششم توسعه بوده است.

حال نامساعد پدر هنر تعزیه در بیمارستان