استقبال گرم هواداران سپاهان از جانشین کروات ویسی

جو وحشتناک تماشاگران چینی توییتر AFC را به وجد آورد
زلاتکو کرانچار بار دیگر به سپاهان برگشت.

جو وحشتناک تماشاگران چینی توییتر AFC را به وجد آورد