کاریکاتور متفاوت فیدل کاسترو با دود!

جواب جالبی که مرضیه دباغ به یاسر عرفات داد /خاطرات عروس امام از بانویی که زیر شکنجه ساواک کم نیاورد
سایت معتبر کگل در حاشیه فوت فیدل کاسترو، کارتون زیر را با عنوان «Fidelismo» منتشر کرده است.

جواب جالبی که مرضیه دباغ به یاسر عرفات داد /خاطرات عروس امام از بانویی که زیر شکنجه ساواک کم نیاورد