طعمِ گیلاس، بوىِ کافور

جهانگیری:ادعای اجرایی نشدن برجام به‌خاطر انتخاب ترامپ، حرف بی‌خودی است/می‌خواهند دل مردم را بلرزانند
دکتر امید رضائى *

جهانگیری:ادعای اجرایی نشدن برجام به‌خاطر انتخاب ترامپ، حرف بی‌خودی است/می‌خواهند دل مردم را بلرزانند

نصب بیتالک