سران حاکم بر کشورهای عربی، چقدر سواد دارند؟

جنس تولید داخلی اوخ است! شعر طنزی که با تحسین رهبری مواجه شد!
تسنیم نوشت: انگلیس، فرانسه و آمریکا کشورهایی هستند که اکثر سران کشورهای عرب مدتی از دوران نوجوانی و جوانی خود را در آن گذارنده و تلاش کردند با گذراندن دوره‌هایی مدرکی را به دست آورند، مدرکی که اغلب در حوزه آموزش‌های نظامی است.

جنس تولید داخلی اوخ است! شعر طنزی که با تحسین رهبری مواجه شد!