بورس تهران در جهان چندم شد؟

جمهوری نیمه‌سلطنتی ترکیه!
فدراسیون جهانی بورس ها در گزارش آماری سال 2016 خود میزان بازدهی بورس تهران را در رتبه هفتم جهانی و سوم منطقه اروپا، آفریقا و خاورمیانه اعلام کرد.

جمهوری نیمه‌سلطنتی ترکیه!