منوچهر شاهسواری: اسکار فرهادی تعظیم جهان به هنر ایران بود

جلوگیری از تکرار پلاسکو در شرق تهران/ تخریب و رفع خطر یک ملک در حال ریزش
رییس خانه سینما در همایش ایران فرهنگی در جهان امروز از اهمیت هنر در بخش اقتصاد خرد گفت و برنده شدن جایزه اسکار توسط اسغر فرهادی را عامل تعظیم جهانیان به فرهنگ ایرانی دانست.

جلوگیری از تکرار پلاسکو در شرق تهران/ تخریب و رفع خطر یک ملک در حال ریزش