8 میلیون دام، تهدیدی برای پوشش گیاهی فارس

جلوه گری هنرهای سنتی فارس در ارگ کریمخانی
«خبرجنوب» نوشت: مدیر کل منابع طبیعی فارس از خسارت 20 تا 70 درصدی مراتع عرصههای طبیعی در مناطق مختلف استان، تحت فشار ناشی از چرای دام خبر داد.

جلوه گری هنرهای سنتی فارس در ارگ کریمخانی