مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا کم شده است

جلسه مشترک راهبران آموزشی و سرگروههای درسی دوره ابتدایی شهرستان های غرب مازندران
مهر نوشت: رئیس مرکز سلامت محیط سازمان محیط زیست تاکید کرد:‌ بر اساس آمار، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در دو سال گذشته کاهش داشته است.

جلسه مشترک راهبران آموزشی و سرگروههای درسی دوره ابتدایی شهرستان های غرب مازندران