چالش های پیش روی پانزدهمین استاندار

جـزئیات دوئـل مسلحانه 2 خانواده
«خبرجنوب» نوشت: استاندار تازه، در زمینه صنعت، کشاورزی، گردشگری و محیط زیست چگونه استانی را تحویل میگیرد؟

جـزئیات دوئـل مسلحانه 2 خانواده