تـوفـان سمّـی در کمیـن مردم فـارس خانـه ها در کابـوس بلعیده شـدن

جشن ثبت ملی روستای خراشاد برگزار شد
«خبرجنوب» نوشت: آنچه سد تنگ سرخ بر سر شیراز می آورد.

جشن ثبت ملی روستای خراشاد برگزار شد