هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند

جسد یک کوهنورد مالزیایی در دماوند پیدا شد
افسانه بایگان می‌گوید وقتی به افراد دارای معلولیت نزدیک می‌شوید، درمی‌یابید چقدر بی‌درد زندگی می‌کنید چرا که بخشی از آن‌ها حتی در مسائلی ساده مثل دسترسی به عابر بانک، محدودیت دارند.

جسد یک کوهنورد مالزیایی در دماوند پیدا شد