کارگردان «مفیستو»: این نمایش تنها در کشورهایی که امنیت اجتماعی و فرهنگی دارند، اجرا می‌شود

جزییات یک همکاری بین ایران و ژاپن
مسعود دلخواه، کارگردان نمایش «مفیستو» اعتقاد دارد

جزییات یک همکاری بین ایران و ژاپن