بازگشت همسر شهاب حسینی به تئاتر پس از ٢٠ سال

جزییات واگذاری پرسپولیس و استقلال
پریچهر قنبرى، همسر شهاب حسینى پس از ٢٠ سال دوباره با نمایش «دریبل» نوشته داریوش علیزاده به کارگردانى سعید دشتى روى صحنه تئاتر مى‌رود.

جزییات واگذاری پرسپولیس و استقلال