جریان اخباری ـ اصولی تا دوره صفوی

جدیدترین تصمیمات هیات دولت برای محیط کسب و کار و تسویه مطالبات پیمانکاران
درس امروز که روز آخر درس در این ترم بود، مرور بر جریان اخباری ـ اصولی تا دوره صفوی بود. نگاه کلی و مروری و کوتاه است. امیدوارم سودمند باشد.

جدیدترین تصمیمات هیات دولت برای محیط کسب و کار و تسویه مطالبات پیمانکاران