همسر زنده یاد هادی نوروزی:مرگ را پیش چشمانمان دیدیم

«جبهه‌های سیاسی»؛ دست‌اندازی در مسیر وحدت اصولگرایان
همسر و فرزند مرحوم هادی نوروزی امروز دچار سانحه تصادف رانندگی شدند.

«جبهه‌های سیاسی»؛ دست‌اندازی در مسیر وحدت اصولگرایان