فینالیست‌های بوکس قهرمانی جوانان کشور به روز آخر این مسابقات رسیدند

ثبت 31 موقوفه در استان کرمان با موضوع غدیر
با معرفی نفرات راه یافته به فینال مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور، این مسابقات به روز پایانی خود رسید.

ثبت 31 موقوفه در استان کرمان با موضوع غدیر