۲۶ راس از گوسفندان یک دامدار طعمه گرگ ها شد

ثبت اربعین 95 با 34.6 میلیون بار مکالمه و 44 میلیون دقیقه
گرگ های گرسنه و درنده در سلطان کوه پلدختر به گله گوسفندان یک دامدار روستایی حمله کردند

ثبت اربعین 95 با 34.6 میلیون بار مکالمه و 44 میلیون دقیقه