بیمه حادثه دیدگان اربعین تا دوازده اسفند پرداخت می شود

تیم منتخب سال ۲۰۱۶ از نگاه یوفا را ببینید
مدیر عامل بیمه دانا گفت: تمامی خسارت دیدگان ایام اربعین و حتی آنهایی که بیمه ای نداشته اند به خصوص شهدای حادثه حله پرداخت می شود

تیم منتخب سال ۲۰۱۶ از نگاه یوفا را ببینید