راه‌های پیش روی ایران درباره وضعیت قطر

تیراندازی در آمریکا چندین کشته بر جای گذاشت
گفته می شود که از میان عناصر تشکیل دهنده قدرت دولت ها دیپلماسی، ترکیب کننده و منسجم کننده همه ی عناصر قدرت یعنی تسلیحات، جمعیت، جغرافیا، منابع طبیعی و… می باشد.

تیراندازی در آمریکا چندین کشته بر جای گذاشت