اختلال در خدمات الکترونیکی بانک مسکن

تکرار ویژه برنامه نوروزی «محله گل و بلبل ۲»از فردا
تسنیم نوشت:سایت اینترنتی بانک مسکن که صبح امروز از دسترس خارج شده بود به صورت ناقص در دسترس قرار گرفته است، به طوریکه کاربران به برخی خدمات الکترونیک این بانک دسترسی ندارند.

تکرار ویژه برنامه نوروزی «محله گل و بلبل ۲»از فردا