استادکار چاقوساز زنجانی دو قبضه چاقوی شکاری به موزه صنایع دستی اهداء کرد

تولید ۳ میلیون اصله نهال در استان زنجان
استاد غلامرضا نصیری ، استادکار چاقوساز زنجانی ، دو قبضه چاقوی شکاری را به موزه صنایع دستی زنجان در عمارت دارایی اهداء کرد .

تولید ۳ میلیون اصله نهال در استان زنجان