معرفی سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد

توطئه ترور پیامبر در خانه فرهنگ رایزن
در جلسه ای که با حضور هیأت رئیسه واحد خرم آباد برگزار شد، دکتر سیامک بهاروند به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد معرفی شد.

توطئه ترور پیامبر در خانه فرهنگ رایزن