تصاویر | مسحورکننده و قدرتمند؛ فوارن آتشفشان‌ها

توصیه اخلاقی ولایتی به کاندیداهای ریاست جمهوری
آتشفشان روزنه‌ای در سطح زمین است که گازها و سنگ‌ها در طول فواران به بیرون پرتاب می‌شوند و جریان گدازه‌های آتشین به مانند سیل روان می‌شوند و با رانش زمین نیز همراه هستند.

توصیه اخلاقی ولایتی به کاندیداهای ریاست جمهوری