شکست سنگین سوسیالیست‌ها در انتخابات پارلمانی فرانسه

توزیع 261 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرهای اردبیل
بسیاری از نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه که در پنج سال گذشته اکثریت نسبی کرسی های پارلمان این کشور را در اختیار داشتند، در انتخابات روز یکشنبه مغلوب نامزدهای احزاب حامی دولت شدند.

توزیع 261 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرهای اردبیل