بهادری: نحوه اختصاص مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها باید تغییر کند

توجه به منافع عالی کودکان به عنوان یک اصل پذیرفته شود
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه اختصاص مالیات بر ارزش افزوده به استان‌ها باید تغییر کند.

توجه به منافع عالی کودکان به عنوان یک اصل پذیرفته شود