اصل مهم در حوزه شهرداری، تامین سلامت شهروندان است

توافق اعضای اوپک، شرط افزایش قیمت نفت
شهرداری اردبیل گفت: اگر برای تامین سلامت شهروند تدابیری اندیشیده نشود و اقدامی صورت نگیرد، هرچند خدمات عمرانی و شهری موفقی هم داشته باشیم؛ اما در اصل هیچ اقدامی انجام نداده‌ایم.

توافق اعضای اوپک، شرط افزایش قیمت نفت