روشهای نامعقول در حوزه سلامت ضرر نهایی را بر مردم تحمیل خواهد کرد

تهیه لایحه معافیت مالیاتی برای طرحهای مدیریت پسماند در سازمان محیط زیست
مطلبی تصویری را در خصوص بیمارستان شفا دیدم بینهایت متاثر و متاسف شدم بنده به عنوان یک پزشک که ابعاد وجودی و فلسفه بهداشت و درمان را می دانم در عالم ناباوری و غبطه متعجب شدم که اگر بنابه فرض امکان قصور یا قصوراتی در بیمارستان شفا صورت گرفته باشد،آیا روش برخورد با آن باید اینگونه باشد!؟

تهیه لایحه معافیت مالیاتی برای طرحهای مدیریت پسماند در سازمان محیط زیست