مذاکرات معاونان وزارت خارجه ایران و ترکیه درباره سوریه

تمدید قرارداد ایسکو تا سال ۲۰۲۲
ایرنا نوشت:حسین جابری انصاری معاون وزیر امور خارجه و رییس هیات ایرانی در مذاکرات آستانه با سدات اونال همتای ترکیه ای خود در نشست سوری مذاکره کرد.

تمدید قرارداد ایسکو تا سال ۲۰۲۲