دلیلی بر اعلام محرومیت البرز در سرانه فضای آموزشی نیست

تمدید اجرای «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو»
جلسه امروز شورای اداری استان البرز با حضور حداکثری مدیران و اعضای شورا در استانداری البرز برگزار شد.

تمدید اجرای «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو»