تصمیمات جدید برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت

«تلنگر» مهرداد شهسوارزاده وارد بازار موسیقی شد
ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای اعتباراتی را برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تعیین کردند.

«تلنگر» مهرداد شهسوارزاده وارد بازار موسیقی شد