بازدید شهردار آمل از ویترینی که آرامش عطا میکند

تقویت قوای گروه حفاظت از رودخانه تالار
شهردار آمل از روند پروژه همسان سازی تابلوهای معرف سطح شهر معروف به ویترین زیبایی آمل بازدید کرد.

تقویت قوای گروه حفاظت از رودخانه تالار