علیرضا عسگری سرپرست شهرداری کرج شد

تقابل در دو سوی دریاچه ارومیه برای آب زرینه رود
منتخبین شوراى اسلامی شهر کرج، علیرضا عسگرى مدیر خوشنام، با سابقه، پاکدست و بومى مدیریت شهرى را بعنوان سرپرست شهردارى کرج انتخاب کردند.

تقابل در دو سوی دریاچه ارومیه برای آب زرینه رود