امکان حدف طرح دوره پیراپزشکی وجود ندارد

تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد
گذراندن دوره طرح برای فارغ التحصیلان زن و مرد تفاوتی ندارد و امکان حدف آن نیست.

تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد