عزم جدی دولت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

«تغذیه گیاهی» از مولفه های اساسی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
تمامی رویکردهای دولت کنونی در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی است و در این باره تمامی دستاوردهای حاصله از تلاش های شبانه روزی مسئولان دولتی، در سطوح مختلف جامعه اجرا می کند.

«تغذیه گیاهی» از مولفه های اساسی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی