تصاویر | پرندگان مهاجر به زاینده‌رود خشک نیامدند

تصویر کوبا بعد از فیدل!
پرندگان مهاجر به دلیل خشکی کامل زاینده‌رود در سال 1395 به این مکان مهاجرت نکردند.

تصویر کوبا بعد از فیدل!