مردم تلخی‌های کار عمرانی پل قدس را تحمل کنند

تصویر دنیای زنان در یک فیلم انیمیشن/ساختارشکنی در راز پروانه ها
شایسته است مردم تلخی‌ها و دشواری‌های ساخت پل قدس را تحمل کنند تا این پروژه هر چه سریعتر به سرانجام برسد .

تصویر دنیای زنان در یک فیلم انیمیشن/ساختارشکنی در راز پروانه ها